Kartlegging av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

 
I henhold til arbeidsmiljøloven, skal arbeidsgiver ha kartlagt og risikovurdert alle relevante arbeidsmiljøforhold i virksomheten. Kartlegging og risikovurdering av fysiske forhold har vi ofte god kontroll på, men hvordan kartlegger og risikovurderer vi psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø?

Metodevalg for kartlegging er en relevant faktor. Ved psykososiale/organisatoriske tema, er det vanligst å gjøre dette gjennom anonymiserte, elektroniske spørreundersøkelser – i hvert fall om bedriften er av en viss størrelse. Da vil alle ansatte få lik anledning til å svare på sin egen opplevelse av arbeidsmiljøet.

Medi3 tilbyr elektronisk arbeidsmiljøundersøkelse gjennom Rambøll. Kartleggingsverktøyet er evidensbasert, oppfyller lovkravene til hva arbeidsgiver skal undersøke i et arbeidsmiljø, og har lokal og strategisk relevans. Det betyr at den kartlegger det medarbeiderne opplever som viktig å få bevart og forbedret knyttet til deres arbeidssituasjon, og den måler faktorer som er viktig for strategisk utvikling av organisasjonen.

Det er viktig å være innforstått med at en slik kartlegging er et problemtydeliggjøringsverktøy – det er i seg selv ikke problemløsende. Problemløsningen kommer i etterarbeidet, der både ledere og medarbeidere involveres i å lage gode tiltaks- og handlingsplaner.

Undersøkelsen skal:
• Tilføre kunnskap om å øke trivsel, helse og yteevne blant ledere og medarbeidere
• Hjelpe ledere og medarbeidere å avdekke og finne løsninger på opplevde problemer
• Synliggjøre det som fungerer godt
• Forebygge av konflikter
• Bedre arbeidsmetoder
• Øke effektivitet
• Bygge en kultur preget av trygghet, tillit, åpenhet og ansvarlighet.

En slik arbeidsmiljøundersøkelse kan kjøres i alle bedrifter som har flere enn 10 ansatte. Medi3 BHT kan bistå i hele prosessen – fra planlegging, gjennomføring og til oppfølging i etterkant.

Ta kontakt med deres HMS-rådgiver for råd og veiledning om dette er noe for deres bedrift!

 

Kontakt din rådgiver her