Ny avtale for inkluderende arbeidsliv

Ny avtale for inkluderende arbeidsliv

 
Nylig inngikk partene i arbeidslivet en ny avtale for Inkluderende Arbeidsliv (IA). Denne trådte i kraft 1. januar i år, og vil gjelde frem til 2022. Hvilke konsekvenser har denne for din bedrift?

Endringene i den nye IA-avtalen innebærer blant annet at virkemidlene skal gjelde alle bedrifter i landet. Dette gjør at det ikke lenger er nødvendig å inngå en egen avtale med NAV Arbeidslivssenter. Målene er fortsatt å få ned sykefraværet, nå med et mer bransjerettet fokus enn tidligere. Bransjer med størst potensiale ifht sykefraværsreduksjon er prioritert, og målsetningen i disse bransjene er å redusere sykefraværet på landsbasis med 10 %.


Arbeids- og sosialdepartementet viser til at 40 % av det totale sykefraværet er arbeidsrelatert. Da er involvering og god dialog mellom ledere og ansatte svært viktig. Avtalen tar utgangspunkt i at målsetninger og virkemidler for å nå målene må utformes på den enkelte arbeidsplass.


NAV Arbeidslivssenter vil samarbeide tettere med Arbeidstilsynet, og gjennom en portal på Arbeidstilsynets nettsider vil de formidle kunnskap og kompetanse om forebyggende arbeidsmiljøarbeid. I tillegg kommer det nye konseptet HelseIArbeid; som skal tilby rask og individuell utredning/avklaring for fremming av mestring og arbeidsdeltakelse. Målgruppen for dette tiltaket er arbeidstakere som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet grunnet muskel/skjelettlidelser eller psykiske plager.


De bedrifter som tidligere var IA-bedrifter og hadde innført utvidet rett til egenmelding; oppfordres til å opprettholde ordningen. 

Har du eller din bedrift spørsmål om IA - ta gjerne kontakt med din HMS-rådgiver i Medi3.