Nye forskriftsendringer for BHT gjeldende fra 1.1.2023

Nye forskriftsendringer for BHT gjeldende fra 1.1.2023

 
Bedriftshelsetjeneste (BHT) er for mange bransjer en pålagt ordning. Pålegget er begrunnet ut fra risikoforholdene i den aktuelle bransjen. Skal man klare å redusere risikoforholdene, er det viktig at det er nettopp disse man jobber målrettet med. Forskriftsendringene som trådte i kraft fra nyttår, er med på å presisere nettopp dette, samt hvilken rolle BHT skal ha i bedriftens HMS- og arbeidsmiljøarbeid.

Forsikriftsendringene gjelder både hvordan Bedriftshelsetjenesten organiseres, kvalitetssikres og utøver sine tjenester, samt at den presiserer hvordan arbeidsgiver skal bruke sin godkjente bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten skal først og fremst bidra til det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet i virksomhetene.


Hva er nytt i lovverket?

All aktivitet som BHT involveres i, skal være forankret i arbeidsmiljøkartlegginger og risikovurderinger. Våre råd om tiltak skal være basert på de aktuelle risikoene i din bedrift, og vi plikter å dokumentere at det er slik vi jobber.
Ordlyden i lovverket endres fra helse til arbeidshelse. Det betyr at det er tydeliggjort at en bedriftshelsetjeneste skal ha fokus på arbeidshelse, og fastlegen/allmennlegen skal primært ha fokus på allmennhelse. Bedriftshelsetjenesten skal bistå med helseundersøkelser når det følger av lov/forskrift, er begrunnet i et arbeidshelseperspektiv, eller når virksomhetens risikovurdering tilsier det.


Hva betyr dette for deg som kunde i Medi3 Bedriftshelsetjeneste?
Vi har i mange år brukt vår risikobaserte samarbeidsplan som en grovkartlegging av virksomhetens lovkrav og risikoer, og denne ligger til grunn for de aktivitetene vi enes om å jobbe med den kommende perioden. Denne vil vi fortsette å bruke. Vi vil også gjennom våre årsrapporter dokumentere ovenfor deg som kunde hvilke aktiviteter vi har jobbet sammen om i foregående år, samt at vi gir noen anbefalinger vedrørende områder/aktiviteter som vi tenker bør prioriteres i kommende periode. Rapporteringen er stort sett slik dere kjenner den fra tidligere. Nytt av året er at vi skiller ut eventuelle tilleggstjenester i rapporteringen vår (tjenester dere eventuelt har i avtalen/ har bestilt utenom, som ikke er lovpålagte eller kjerneoppgaver for BHT).
Arbeidsmedisinsk klinikk er ikke berørt av forskriftsendringene. Her har vi fortsatt et faglig bredt tilbud av tjenester med kort ventetid.


Link til forskriftene som endres:
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-09-30-1687
Forskrift om administrative ordninger: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-09-30-1700