Funksjonsvurdering

Funksjonsvurdering er en fagkyndig vurdering av arbeidstakers funksjonsevne i forhold til arbeidsoppgaver. Dette kan brukes ved langvarig/ hyppig sykefravær, der mye er prøvd og tilrettelagt gjennom en lengre periode.

Ved komplekse og/eller kroniske helseutfordringer, kan det være en utfordring å klare de kravene som ligger til arbeidet. I noen tilfeller fører dette til hyppig og/eller langvarig sykefravær. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal ha dialog vedrørende tilrettelegging av arbeidsoppgaver, og lage felles oppfølgingsplaner. Når slike tiltak er utprøvd, og tilretteleggingene som er gjort enten ikke har hatt ønsket effekt – eller ikke er nok for at arbeidstaker skal klare primærarbeidsoppgavene som ligger til stillingen - kan funksjonsvurdering benyttes.

 

Funksjonsvurdering er en sakkyndighetsvurdering, der spesialistkompetanse går inn og vurderer arbeidstakers funksjon opp mot primærarbeidsoppgaver i den gitte stilling – om det er helsemessig forsvarlig å fortsette i like stor stilling som man har hatt – og om arbeidsoppgavene er forenelig med helseutfordringene.  Det er normalt sett enten arbeidsgiver eller NAV som bestiller funksjonsvurderingen, naturligvis med samtykke fra arbeidstaker. Rapport går til bestiller av oppdraget + arbeidstaker. Slike vurderinger gjøres over flere møter og kan involvere flere typer fagprofesjoner.