Smittevern

 
Smittevern omfatter alle tiltak som har til hensikt å motvirke og hindre at infeksjoner oppstår og spres.

I forbindelse med corona-pandemien er alle virksomheter pålagt å gjøre en risikovurdering i forhold til smittefare, og utarbeide handlingsplaner for å hindre smittespredning - både internt i egen virksomhet og i samfunnet for øvrig. Våre HMS-rådgivere bistår i det forebyggende arbeidet med råd, veiledning, risikovurderinger og smittevernerunder. Hvis smitte oppstår, er vi behjelpelige med veiledning vedrørende tiltak og oppfølging. Medi3 har eget corona-team som kan bistå med testing relatert til arbeidsoppdrag dersom behov for det.