Kartlegging av fysisk arbeidsmiljø

 
Systematisk kartlegging av det fysiske arbeidsmiljøet er viktig for å avdekke forhold som kan ha uheldig påvirkning på de ansattes helse, eller utgjøre en risiko i forhold til skader og ulykker.

Kartleggingen gjøres ofte gjennom vernerunder med tilpassede sjekklister. Tema som vurderes kan være inneklima og ventilasjon, utforming og tilstand på arbeidslokaler, renhold og vedlikehold, adkomstveier/nødutganger, lysforhold, skilting, lagring av kjemikalier, støy, personalrom/toaletter/garderober m.m. Våre HMS-rådgivere bistår med vurderingene og gir faglige innspill til forbedringer.