Risikovurdering

Risikovurdering

 
En god risikovurdering er en systematisk oversikt over alle aktiviteter som foregår i bedriften, beskrivelse av risiko knyttet til aktivitetene samt plan over risikoreduserende tiltak.

Hensikten med risikovurdering er å identifisere mulige hendelser i arbeidsprosesser som kan representere en fare for helseskade på kort eller lang sikt. Resultatene skal brukes som grunnlag for en risikoreduserende handlingsplan. Vi ønsker derfor med arbeidet å minimere sannsynlighet for skader eller sykdom på arbeidsplassen, og redusere konsekvensen dersom noe likevel skulle oppstå. Det er lovpålagt for alle virksomheter å foreta risikovurdering.

 

Virksomhetens størrelse, driftsform og arbeidsmetoder er ulike, på samme måte som arbeidstakernes erfaringer, kunnskaper og ferdigheter er varierende. Dette legger premisser for kompleksiteten i risikovurderingene. Vi anbefaler derfor å bruke god tid på planlegging og ressursbruk før igangsettelse, og det er vanlig at både gjennomføring og revisjon ligger i et HMS-årshjul (handlingsplan).

 

Våre rådgivere bistår dere i alle faser av risikovurderingene!