Samarbeidsplan og årsrapporter

 
Periodiske samarbeidsplaner mellom bedriften og bedriftshelsetjenesten sikrer planmessig og strukturert HMS-arbeid. Vi bistår med kartlegging av relevante lovkrav når slike samarbeidsplaner skrives, slik at avtalte aktiviteter er målrettede i henhold til bedriftens behov.

Periodiske samarbeidsplaner mellom bedriften og bedriftshelsetjenesten oppsummerer alle  aktiviteter vi sammen blir enige om at skal prioriteres i neste periode. Dette kan være gjennomføring av helsekontroller, risikovurderinger, yrkeshygieniske målinger, medarbeiderundersøkelser eller undervisning/kursing. En samarbeidsplan kan også inneholde aktiviteter som ikke lar seg tidfeste på forhånd, slik som bistand til sykefraværsoppfølging eller bistand ved kriser/ulykker. Samarbeidsplanen er et lovfestet dokument for alle virksomheter som er pålagt tilknytning til bedriftshelsetjeneste. 

 

Årsrapport oppsummerer all HMS-aktivitet bedriften og bedriftshelsetjenesten har samarbeidet om i foregående år (periode). Den inneholder også anbefalinger og forslag til HMS-aktiviteter for neste periode, basert på bedriftens behov.