Fokusområder for HMS handlingsplan

Fokusområder for HMS handlingsplan

 
Alle virksomheter er pålagt å ha en HMS handlingsplan. Denne skal beskrive hvordan dere i kommende periode planlegger å jobbe strukturert og målrettet med HMS-arbeidet i virksomheten.

Handlingsplaner skal inneholde konkrete aktiviteter, med ansvarlige og tidsfrist for gjennomføring. Men hvilke aktiviteter bør en slik handlingsplan inneholde?

For det første trenger man å kartlegge alle arbeidsmiljøforhold. Gjennom å vurdere fysiske, ergonomiske, psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøforhold, får vi en oversikt over hvilke relevante risikoer som er til stede i virksomheten. Alle arbeidsmiljøforhold påvirker arbeidshelsa vår – enten i positiv eller negativ forstand. Alle fagområder er derfor knyttet opp mot fagfeltet arbeidsmedisin og arbeidshelse. Sentralt for alle disse forholdene, er Systematisk HMS-arbeid. Det er navet når vi jobber for å skape trygge, bærekraftige og helsefremmende arbeidsplasser.

 

Våre HMS-rådgivere har spisskompetanse innenfor hvert av disse fagområdene, og bistår dere gjerne med å kartlegge deres arbeidsmiljø.

 

 

 

I en HMS handlingsplan skal alle virksomhetens aktiviteter for HMS-arbeid være ivaretatt; både kartlegginger og risikovurderinger som skal gjennomføres, kursing, trening og øvelser som skal planlegges, og revisjoner som skal kjøres. Periodisk samarbeidsplan med Bedriftshelsetjenesten utgjør én del av HMS Handlingsplan for virksomheten. Sammen med aktivitets-ansvarlige og tilhørende tidsfrister, gir dette et godt styringsverktøy for jobben som skal gjøres.


Her finner du din virksomhet sin HMS-rådgiver: