Dine pasientrettigheter

Dine pasientrettigheter

 
Her finner du informasjon om de rettighetene du har ved henvisning til vurdering og operasjon.

Vurdering av henvisning:

Når du blir henvist til oss, vurderer vi om du har rett til utredning eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Henvisninga skal vurderes innen 10 virkedager. Ved mistanke om alvorlig sykdom skal vurderingen gjøres raskere.


Fristbrudd:
Når du har fått en frist for helsehjelp, informerer vi deg om fristen gjelder oppstart av utredning eller behandling. Dersom vi ikke klarer å holde fristen, kontakter vi HELFO pasientformidling. HELFO vil kontakte deg for å undersøke om du ønsker tilbud annet sted. Behandlingsstedet kan gi helseopplysninger om deg til HELFO uten at reglene for taushetsplikt hindrer det. Dette gjelder kun opplysninger som er nødvendig for at HELFO skal kunne finne annet tilbud til deg innen forsvarlig tid. Dersom du ikke ønsker å få behandling annet sted, kan du velge å fortsatt stå på venteliste hos oss. Ved spørsmål kan du kontakte HELFO på telefon 23 327 000.


Rett til ny vurdering:
Svaret på henvisninga bygger på en medisinsk vurdering gjort av spesialist. Dersom du ønsker å få vurdert helsetilstanden din på nytt, må du kontakte fastlegen din, som kan sende en ny henvisning til annet behandlingssted. Du kan selv velge hvor den skal sendes. Dette kan gjøres en gang for samme sykdomstilstand.

Du kan velge behandlingssted:
Som pasient har du rett til å velge behandlingssted. Det vil si at du som utgangspunkt har rett til å velge hvilken offentlig eller privat institusjon (som har avtale med helseforetaket) som skal vurdere henvisninga di, og at du har rett il å velge hvor du senere skal få undersøkelse eller behandling. Denne ordningen gjelder alle offentlige og enkelte private (som har avtale med helseforetaket) behandlingssteder i Norge.


www.helsenorge.no/velg-behandlingssted finner du oversikt over behandlingssteder som du kan velge mellom. Vil du finne ut mer om dine valgmuligheter eller vil ha råd og rettledning, kan du kontakte fastlegen din eller ringe 800 41 004. (Informasjonstjenesten Velg Behandlingssted).


Du har rett til å velge hvor du vil bli behandla, men ikke til å velge nivået på behandlingen. Du kan f.eks. ikke velge en mer spesialisert behandling enn den du får tilbud om.

Smitteverntiltak:
Ta kontakt før oppmøte dersom du har oppkast, diarè, hoste, sår hals, tungpust eller feber de siste dagene før timen. Avdelingen avklarer om det er medisinsk forsvarlig å utsette avtalen eller om du skal tas imot med smitteverntiltak.

Har du vært i utlandet?
Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling, tatovering eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene?


Du må da be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika, MRSA. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til Medi 3, eller du må videreformidle svaret til Medi3.

 

Egenandel / ikke-møtt-gebyr
Egenandelen er for tiden kr 386,-. 

Vi oppfordrer alle til å betale med bankkort på oppmøtedagen. Velger du å betale med faktura blir ikke egenandelen rapportert til HELFO fra oss. Om ikke timen blir betalt ved oppmøte påløper det et fakturagebyr på 64 kroner. Dersom du ikke møter til timen og ikke har gitt beskjed minst 24 timer før, må du fra 01.01.2023 betale et gebyr på kr 1158,-.

Pasientreiser- reise til og fra behandlings sted:
Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Logg inn på https://www.helsenorge.no/pasientreiser/rettigheter/ for å se den nyeste informasjonen. Her kan du også søke om refusjon elektronisk, eller du kan benytte papirskjema som du kan få hos din behandler eller på pasientreiser.no. Du får hjelp til å planlegge reisen med rutegående transport og mer informasjon på tlf. 915 05 515.

 

Dersom du av helsemessige årsaker ikke kan bruke kollektivtransport, må den som tilviste deg attestere at helsetilstanden din gjør det nødvendig å bruke bil, eller skrive rekvisisjon til annen transport. Når en reiser med rekvisisjon, må en kunne reise i god tid, dele transport med andre og vente på andre reisende. Vi gjør deg oppmerksom på at du selv må avbestille rekvirert transport dersom timen din må avbestilles.

 

Tolk:
Dersom du trenger tolk, må du gi oss beskjed innen 48 timer før timen. Utgiftene til tolken blir dekket av helsetjenesten.

 

Rett til å klage:
Dersom du mener du ikke har fått oppfylt rettighetene dine som pasient, kan du klage. Du kan blant annet klage på at du ikke får rett til nødvendig helsehjelp, på den fristen som er satt for når utredningen eller behandlingen senest skal starte. Du kan også klage dersom du ikke får det behandlingsstedet du vil. Du må sende skriftlig klage til det behandlingsstedet som har vurdert henvisningen din. Fristen for å klage er fire uker fra du ble kjent med eller burde ha blitt kjent avgjørelsen. Dersom behandlingsstedet holder fast på sin vurdering, sender de klagen din videre til Statsforvalteren. Du kan enten klage selv, eller gi andre fullmakt til å klage på vegne av deg. Mer informasjon om hvordan du kan sende klage til Medi3 finner du her.


Reservasjon mot SMS-påminning om time:
Medi3 sender SMS-påminning om time. Å motta påminnelse om time er en kostnadsfri tilleggstjeneste. Manglende SMS-påminnelse regnes ikke som gyldig grunn til å slippe å betale gebyr for ikke å møte til avtalt time.

 

For mer informasjon om dine retter som pasient:
Pasient- og brukerrettighetsloven www.lovdata.no